Header Ads

วันนี้นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน​ โครงการเชื่อมโยงเครือช่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดีจิทัสมาประยุกตใช้ ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคไต้)

วันนี้นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือช่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดีจิทัสมาประยุกตใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคไต้)

          โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคณะผู้ดำเนินโครงการทุกท่าน


          ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคใต้) ในวันนี้ และได้พบปะกับท่านทั้งหลาย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

          จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากทุกท่านจะได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาด

ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ร่วมกับเครือข่ายและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว

 

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวของท่าน สร้างรายได้ และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อันจะเป็นการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

          สุดท้ายนี้ ผมขอขอบทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินโครงการที่จัดให้มีกิจกรรมนี้​ และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

          โดย มี ธกส เป็นหน่วยงานที่จะสนับในแหล่วทุน ดีป้า สนับสนุนด้านนวัตกรรม และ สทท เป็นห่วยงานด้านการตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและถือเป็นเสทีภาคใต้ภาคสุดท้าย จากนั้นจะเป็นการถอดบทเรียนต่อไป ทีมข่าว บก ข่าวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงาน

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.