Header Ads

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.จับมือสานต่อ 3 ภาคีบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันนี้ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท.จับมือสานต่อ 3 ภาคีบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โดยมี นายสุภาษิต  ศุภวุติ ผู้ช่วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ธกส เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยธนาคารมีนโยบาย สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าและชุมชน อันจะมีผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างชุมชนท่องเที่ยวตามนโยบายของธนาคาร


          โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 ท่าน จาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งธนาคารได้ให้การสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของธนาคารมีความต่อเนื่อง สร้างช่องทางการตลาด และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว


          ธนาคารจึงได้ร่วมกับ 3 ภาคี ประกอบด้วย ธกส สทท และดีป้า จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอื่นๆ

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.