Header Ads

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วม​ พม. จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ

เอ็ม​ บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ

          ชวนแต่งชุดไทย ช้อปของไทย ชมโชว์แบบไทย ช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ


          เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ต่อเนื่องปีที่ 2 พบกับการช้อปส่งท้ายปี ภายใต้ธีมสุดเก๋ เน้นความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย มาช้อปของไทย


          ชมโชว์แบบไทยๆ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่มาออกบูธกว่า 30 บูธ พร้อมอิ่มบุญกับการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่จุดรับบริจาคในงาน


          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างกำลังใจ สุขใจกับการเป็น “ผู้ให้” ที่งาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ที่ลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

          นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย นับตั้งแต่วัยแรกเกิด เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


          โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมภาคีเครืออย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

          ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่งผลกระทบประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

          โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนมาตรการดูแลและช่วยเหลือเพื่อการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึง สวัสดิการ บริการขั้นพื้นฐาน จากภาครัฐรวมทั้งการส่งเสริม ด้านการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้สามารถ  ดำรงชีวิต และดูแลตนเองได้อย่างปกติสุข อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม

          การที่หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการเข้ามาดูแล ทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับได้ว่าเป็นการผนึกกำลังทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปิดพื้นที่ได้นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง 

          รวมทั้งได้เชิญเครือข่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน  37 บูท และบูทให้บริการประชาชนจำนวน 2 บูท โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจากรัฐบาล มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาอีกด้วย

          “ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนเช่นนี้สืบไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและการสาธิตงานฝีมือ 

          การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีจิตอาสาในการเปิดบูธ เป็นจุดบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อให้แก่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน”

          ด้าน นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร และกรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          โดยทางศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสุนนพื้นที่เพื่อใช้จัด “งาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและพนักงานย่านปทุมวันเป็นอย่างดี

          “สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เน้นธีมความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทยๆ โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมทั้งกลุ่มชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และชุมชนในพื้นที่ในเขตปทุมวันที่นำสินค้าต่างๆ มาร่วมออกบูธกว่า 30 บูธ ให้ทุกท่านได้มาเลือกซื้อเลือกช้อปเป็นของขวัญส่งท้ายปี 

อาทิ สินค้าแฮนด์เมด อย่าง ผลิตภัณฑ์จากงานไม้ ที่ดีไซน์ออกมาเป็นที่แขวนชุดชา กาแฟ แท่นวางโทศัพท์ ที่วางของร้อน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีกระเป๋า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เช่น “กระเป๋าไวนิล” จากผลิตภัณฑ์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี “กระเป๋าถักใยไหม” จากกลุ่มชมรมช่อม่วงเมืองใหม่บางพลี “กระเป๋าสานใบเตยหนาม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

          ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆ น่าสนใจหลายอย่าง ทั้ง “เสื้อผ้าลินิน” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ “ผ้าย้อมคราม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง จากชุมชนบ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่และมีการสืบทอดการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสีสันสวยงาม ด้วยกรรมวิธีการทอผ้าด้วย “กี่เอว” เป็นต้น”

          “ที่สำคัญการที่คุณมาร่วมงานงานครั้งนี้ ไม่เพียงแค่สร้างโอกาส สร้างราย และให้กำลังใจ กลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และชุมชนต่างๆ เท่านั้น แต่คุณได้สร้างกำลังใจให้กับพวกเขาได้มีพลังที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าดีๆออกมาและต่อยอดเป็นวิชาชีพและพึ่งตนเองได้ 

          ขณะเดียวกันยังสามารถส่งมอบความสุขกับการเป็น “ผู้ให้” โดยร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผ้สูงอายุ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี รวมทั้งสิ่งของจำเป็น ที่จุดรับบริจาคในงาน เพื่อนำส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เรียกว่าเต็มอิ่มกับการช้อปของดี ชิมอาหารอร่อย ชมโชว์ ในงานแล้ว ยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกัน”  นายเกษมสุข กล่าว

          นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่าง โชว์การแสดงแบบไทยๆ เช่น ชมการประกวดเดินแบบชุด “ภูมิปัญญาไทย วิถีไทย” การแสดงโขน ตอน รามเกียรติ์พักรบ โดยเยาวชนชุมชนบ้านเอื้ออาทร จากการเคหะแห่งชาติ การแสดงเพลงฉ่อย โดยสภาเด็กและเยาวชน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือชมการแสดงดนตรี คนพิการ วง เอสทูเอส (S2S) จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การแสดงประกอบเพลงสาวสี่ภาค จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การแสดงเพลงกะเหรี่ยง จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม workshop การสาธิตทำข้าวเกรียบจากกากถั่วเหลือง การสาธิตการประดิษฐ์ทำพวงกุญแจดอกแก้ว ที่รัดผม จากเศษผ้า การสาธิตผสมน้ำยา EM มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกับการเป็นผู้ให้ที่ งาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-19:00 น. ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.