Header Ads

ปอมท.เปิดประชุมวิชาการ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2563

ปอมท.เปิดประชุมวิชาการ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต”และประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจ​ำปี​ 2563​

                ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ทั้งนี้


เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องแก่บุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงการรักษาเกียรติของความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป


                 บัดนี้ การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม ปอมท. วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)


เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2563 อันเป็นเกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการอย่างหาที่สุดมิได้  โดยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2563 มีรายนามดังนี้

               1)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


               2)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร จาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                3)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                4)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  กังขาว จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                5)  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขารับใช้สังคม ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


               ที่ประชุม ปอมท. ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ


ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการประจำปีของ ปอมท. มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของคณาจารย์และสมาชิกสภาอาจารย์ในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนทางการอุดมศึกษาของประเทศไทย  ในปีนี้ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” 


               โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และยังมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และอนุกรรมการ ก.พ.อ. (ตำแหน่งวิชาการ) ศาสตราจารย์  ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.