Header Ads

โฆษกกรมศุลกากรแถลงผลการตรวจพบผู้กระทำความผิด ประจำเดือนธันวาคม 2563

โฆษกกรมศุลกากรแถลงผลการตรวจพบผู้กระทำความผิด

ประจำเดือนธันวาคม 2563

               วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม  2563) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1  กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยคณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมดำเนินการแถลงข่าวเป็นประจำทุกเดือน และสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการแถลงข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้แก่ ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

                1. ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

                           ตามที่ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ  องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

                สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จำนวน 3,037 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 198.86 ล้านบาท  

                ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

                1.1การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทโคคาอีน  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรเฝ้าสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force หรือ AITF (ศุลกากร ป.ป.ส. บช.ปส. และ ศรภ.) ทำการตรวจสอบพัสดุที่มาจากต่างประเทศ ผลการตรวจสอบพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) ซุกซ่อนอยู่ในกล่อง น้ำหนักประมาณ 606 กรัม มูลค่าประมาณ 1.8 ล้านบาท

                ทั้งนี้สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 10 คดี มูลค่ากว่า 79.21 ล้านบาท    

               1.2 การจับกุมสินค้าเกษตร  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรได้ทำการตรวจค้น บริเวณท่ามูโน๊ะริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจพบเป็นน้ำมันปาล์มที่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 260 ลัง มูลค่าประมาณ 82,764 บาท

               ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีจำนวนคดี ทั้งสิ้น 42 คดี มูลค่ากว่า 1.24 ล้านบาท

               1.3 การจับกุมเนื้อกระบือ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะ บริเวณถนนชยางกูร ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการตรวจค้น พบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุกล่องกระดาษ ระบุมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวน 400 กล่อง กล่องละ 10 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 4,000 กิโลกรัม จึงได้ยึดสินค้าเนื้อกระบือแช่แข็งจำนวนดังกล่าว รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 800,000 บาท

                ซึ่งเนื้อกระบือแช่แข็งดังกล่าว ได้นำไปการทำลายโดยการฝังกลบจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

               - เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะ บริเวณถนนชยางกูร บ้านหนองลำดวน ตำบลร่มเกล้า จังหวัดมุกดาหาร ผลการตรวจค้น พบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุกล่องกระดาษ ระบุมีเมืองกำเนิดต่างประเทศ โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง จำนวน 140 กล่อง กล่องละ 28 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 3,920 กิโลกรัม จึงได้ยึดสินค้าเนื้อกระบือแช่แข็งจำนวนดังกล่าว รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 980,000 บาท

               ซึ่งเนื้อกระบือแช่แข็งดังกล่าว ได้นำไปการทำลายโดยการฝังกลบจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

               1.4 การจับกุมไม้พะยูง  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กรมศุลกากรได้ทำการตรวจค้นรถตู้ต้องสงสัยว่าจะมีการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณด่านพรมแดนหนองคายฯ ฝั่งขาออก ผลการตรวจค้น พบไม้พะยูง (ไม้หวงห้าม) ซุกซ่อนอยู่ จำนวน 21 ท่อน น้ำหนักประมาณ 2,050 กิโลกรัม ปริมาตร 1.87 ลบ.ม. มูลค่าการซื้อขายกว่า 10,000,000 บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าว    มีลักษณะปิดบังอำพรางโดยชัดแจ้ง จึงแจ้งความผิดฐานพยายามลักลอบส่งออก ไม้หวงห้าม ตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48,69 และ 70 จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.