Header Ads

คณะอุตฯ​มจพ.ปราจีน​ จัดงานฝึกอบรม​วิสาหกิจ​ชุมชน ถ่ายทอด​องค์​ความรู้​ด้านเทคโนโลยี​เพิ่มมูลค่า​ผลิตภัณฑ์​

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เพิ่มทักษะการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์  กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  กล่าวต้อนรับนางณิชารีย์ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”

พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับและเจ้าหน้าที่ กช.ศภ.9 กสอ. และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม​ สอจ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2563

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC และหน่วยงานเครือข่าย เช่น เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray Dryer เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryerเครื่องทอดสุญญากาศ Vacuum Fryer  เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมการเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) นั้น เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ทั้งนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว จังหวัดละ 2 กลุ่ม รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง Mini ITC จังหวัด กับ ITC ภูมิภาค และสถาบันการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะในการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ 

ขอบคุณข้อมูลจากนางสาวณัฏฐาพร เทียนดำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.