Header Ads

กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กองทัพเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ เกาะพะงัน ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษธานี ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญากองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ – เกาะพะงัน จัดกิจกรรม Young“รักษ์”ทะเล ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเยาวชน ในการอนุรักษ์ท้องทะเล ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ขยายผลเป็นวงกว้าง โดยมีเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ และโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก โดยคณะวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ - เกาะพะงัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ การเข้าฐานให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะทะเล โดย ทพญ.ฐานินทร์ หิริโอตัปปะ พร้อมอาสาสมัครกลุ่ม Trash Hero Koh Phangan เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล     มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริฯ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงประโยชน์และการให้ความร่วมมือ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในวงกว้าง ตลอดจนดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
#​Young“รักษ์”ทะเล

#​กองทัพเรือ

#​อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน

#​kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.