Header Ads

เสริมศักดิ์”มอบโล่รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ปี66 ชูเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาติ สร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน

“เสริมศักดิ์”มอบโล่รางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ปี66 ชูเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาติ สร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี67เฟ้นเพิ่มอีก 10 ชุมชนคาดประกาศผลเดือนก.ค.นี้

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยมีโดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำชุมชน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 ด้าน รวมถึงด้านท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 วธ.คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติไปแล้ว 20 ชุมชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันในปีงบประมาณพ.ศ.2566 วธ.ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”อย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดจาก 76 ชุมชนทั่วประเทศและมีชุมชนคุณธรรมฯที่ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 10 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 3.ชุมชนคุณธรรมฯวัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 4.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร 6.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบ้านหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 8.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 9.ชุมชนคุณธรรม ฯ บ้านท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี“ปัจจุบันวธ.ได้คัดเลือกและประกาศสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ไปแล้วทั้งหมด 30 ชุมชน แต่ละชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี ก่อให้เกิดการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จะเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและเป็นต้นแบบให้ชุมชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดการขยายผลต่อไป โดยปีงบประมาณพ.ศ.2567 วธ.ได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบฯอีก 10 ชุมชน คาดว่าจะประกาศผลคัดเลือกในเดือนกรกฎาคมนี้ ” นายเสริมศักดิ์ กล่าว

#​กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

#​กระทรวง​วัฒนธรรม

#​kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.