Header Ads

ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ รถไฟฟ้า รฟท. และ ขสมก. อำนวยความสะดวก นทท.ผ่านระบบ “Ease of Traveling” บน Web Portal : Entry Thailand

ก.ท่องเที่ยวฯ จับมือ รถไฟฟ้า รฟท. และ ขสมก. อำนวยความสะดวก นทท.ผ่านระบบ “Ease of Traveling” บน Web Portal : Entry Thailand

วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมีนายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยทั้ง 3 หน่วยงานมุ่งหวังที่จะร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง กทม.และจังหวัดต่างๆ ผ่านระบบ “Ease of Traveling” ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างสะดวกสบายและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมบูรณาการความร่วมมือระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สายสีแดง) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นการจับมือกันในการส่งต่อผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดเป้าหมายของประเทศ ซึ่งการบูรณาการครั้งนี้มีความครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางทั้งระบบรางและการเดินทางโดย


รถประจำทาง ซึ่งเป็นการให้บริการภาครัฐที่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่นักเดินทางได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร และได้รับประสบการณ์จากทัศนียภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทยให้เจริญรุดหน้าด้วยรายได้จำนวนมากจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐควรต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการดำเนินงานที่สนองตอบนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้บูรณาการการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บน Web Portal : Entry Thailand ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง


การบูรณาการการทำงานครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญของการเชื่อมโยงระบบคมนาคมทั้งระบบในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มีการดำเนินการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟที่เชื่อมโยงภายในกรุงเทพมหานครระหว่างสถานีต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว หรือที่สามารถเดินทางต่อโดยการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางเรือได้อย่างสะดวก และเชื่อมโยงไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองที่เป็นท่าอากาศยานที่เป็นประตู (Gateway) ไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองใกล้เคียงต่อไปในอนาคต


#​Ease of Traveling

#​kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.