Header Ads

ATTA จัดประชุมใหญ่ อัพเดทสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ให้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

ATTA จัดประชุมใหญ่ อัพเดทสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ให้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน


สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอบี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครฯ


นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  หนึ่งในวาระการประชุม เสนอการปรับระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เน้นการประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด เพื่อรับรู้สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน พร้อมรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวจากภาครัฐเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องแนวทางต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้า
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “อัพเดทสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ให้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน”


ภายในงานการประชุม ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้นำสินค้าที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวมาออกร้านนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย (Table Topsale)  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้และแลกเปลี่ยนสินค้านำไปต่อยอดเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้


#​ATTA

#​สมาคม​ไทย​ธุรกิจ​การท่องเที่ยว

#​ATTA​ ประชุมใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2567

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.