Header Ads

นายกรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กลับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร


ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
หลังจากนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานใน ๓ จังหวัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุส่งมอบคืนให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย
#​พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

#​กรมส่งเสริม​วัฒนธรรม​

#​กระทรวง​วัฒนธรรม​

#​kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.