Header Ads

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ MOU เรื่อง โนรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ MOU  เรื่อง โนรา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา” วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “โนรา” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  และนายธีรพจน์ จรูญศรี ประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

          นางสาววราพรรณ  ชัยชนะศิริ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงสาระสำคัญการลงนาม MOU ครั้งนี้ว่า  ตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก” (UNESCO) ได้ประกาศให้ “โนรา” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง โนรา ฉบับนี้ขึ้น เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้คนในชาติเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา”


          โดย MOU ฉบับนี้ มีแนวทางดำเนินงานเรื่อง โนรา ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การส่งเสริมการถ่ายทอดโนรา  ๒) การพัฒนาทางวิชาการ และ ๓) การเผยแพร่พัฒนาและต่อยอด ตลอดจนร่วมกันรายงานการผลดำเนินงาน เรื่อง โนรา ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.๒๐๐๓ ของยูเนสโก ในปี พ.ศ.๒๕๖๗  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จึงถือเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมรักษา พัฒนา และต่อยอด “โนรา” ให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสืบไป

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา” ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ในวันนี้​ ถือเป็น “ย่างก้าวและหมุดหมาย” ที่สำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และการใช้วัฒนธรรมเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส สร้างการเชื่อมต่อความท้องถิ่นกับความเป็นสากลบนฐานวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐ และถือเป็นเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ ความกลมเกลียว และสำนึกทางสังคมไปพร้อมกันด้วย


         ขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดยในหมุดหมายด้านศิลปะ วัฒนธรรม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนที่นำทางด้านวัฒนธรรม การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์วัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายการส่งเสริมการประกอบการ และผลิตภัณฑ์ สินค้าวัฒนธรรรม ฯลฯ อันจะนำไปสู่การเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 


 

          ดังนั้น การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมมือกันจัดทำข้อมูลรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ และสร้างองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โนรา”แล้ว ยังเป็นความร่วมมือเพื่อต่อยอดทางวัฒนธรรรมไปสู่อำนาจแห่งการสร้างสรรค์ (Soft Power) และการสร้างสรรค์สังคมไทยบนฐานวัฒนธรรรมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

          ด้าน นายธีรพจน์ จรูญศรี ประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า กล่าวว่า  มูลนิธิสงขลาเมืองเก่ายินดีให้ความร่วมมือและจะดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้สนใจเรื่องโนรา และดำเนินการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดโนรา ในฐานะ soft power เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป   โอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ที่มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันทื่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาและครม.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town)

          โอกาสนี้ นางสาวลิปิการ์  กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานในพิธีลงนาม MOU ได้กล่าวขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายธีรพจน์ จรูญศรี ประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า ที่ได้ให้เกียรติมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้  พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการสงวนรักษา พัฒนาต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ  โดยดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้ จะเป็นการผนึกกำลังกันในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่ “โนรา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติได้ในทุกมิติ

#kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.