Header Ads

ศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน “ยุวทูตสันติภาพให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”

ศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน​  “ยุวทูตสันติภาพให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”

          ศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท โดยพระครูใบฎีกา โอภาโส และภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) นําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ และการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพ (Youth Ambassador for Peace of Mankind) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสารด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล เกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชน องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

          25 กันยายน 2565, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ / นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมในโครงการ “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”

          ผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพได้ให้ความสำคัญกับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ม.1-4 และ ปวช. ในการผลักดันสร้างยุวทูตสันติภาพผ่านการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนภารกิจดำเนินงานสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

          โดยนักเรียนนักศึกษา ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกคน จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพภายในบุคคลและสันติภาพของโลกในบริบทของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม พร้อมพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ ทักษะการวาดภาพ ทักษะการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ทักษะการถ่ายทอดแนวความคิดเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้ทักษะ NFT : Non-fungible token (คริปโตเคอร์เรนซี่ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถทดแทนได้) และการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัล

          ซึ่งภายหลังจากนักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรม จะได้ใช้รู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างสรรค์ผลงานเข้าแข่งขันตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละทักษะกิจกรรม โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม และผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจมหาชน จะได้เป็นยุวทูตสันติภาพของ ศธ.ไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพ ณ ประเทศเยอรมนี ต่อไป

          การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีของเยาวชนในการแสดงออก แสดงความสามารถและทักษะในเชิงวาทศิลป์ และวรรณศิลป์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของตนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน ประสบการณ์ของตนให้แก่เยาวชนอื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์สันติภาพ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมบทบาท ของเยาวชนในด้านสันติภาพและเป็นส่วนช่วยในการขจัดความขัดแย้ง ความรุนแรง สามารถสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นยุวทูตสันติภาพในระดับนานาชาติ

          “คาดหวังว่าผลที่จะได้รับจากโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั้น จะก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ อันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล และเกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป”

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล กรรมการที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 กิจกรรม พร้อมด้วยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ.,  นางสาวรุ่งทิพย์ สุขศรีถาวร ผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ , นายวรภัทร ภู่เจริญ ประธานมูลนิธิโพชฌงค์ , นายเสรี นนทสูติ  สมาชิกแห่งคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม , นายจรัญ มะลูลีม  กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา , นายธนา เตรัตนชัย วิทยากรด้านการสื่อสารเจรจรต่อรอง บริษัทเนโกชิเอชั่นพลัส , ผู้แทนสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย (Thai Youth New Center : TYN) , ผู้แทนโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (We Oneness) , ผู้แทนบริษัทเอ็นเอฟทีจีที จำกัด และผู้แทนมูลนิธิสหธรรมิกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

          สำหรับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
  

กิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพวาด (แข่งขันระดับ ม.1-3) ได้แก่ ด.ญ.ปุญญิศา สดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

กิจกรรมการนําเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (แข่งขันระดับ ม.3-4) ได้แก่ น.ส.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

กิจกรรมการนําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (แข่งขันระดับ ปวช.) ได้แก่ นายวรัญญู ชัยวิเศษ และนายอนุพงษ์ ดวงพิชัย วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

ขวัญใจมหาชน ได้แก่ ด.ช.อุกกฤศฎ์ เดลกาดาร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

#kaomaadoo.net

CHATCHAI  DAENGKASEM

083-076-0579


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.