Header Ads

สวธ.จัดกิจกรรม “โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์ สร้างคุณค่าวิถีไทย” ณ หอศิลป์ กมล ทัศนาญชล

สวธ.จัดกิจกรรม “โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสาน

ศิลป์
สร้างคุณค่าวิถีไทย” ณ หอศิลป์ กมล ทัศนาญชล

                วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอศิลป์ กมล ทัศนาญชลี  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ มูลนิธิ จิตร บัวบุศย์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์ สร้างคุณค่าวิถีไทย เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ได้พัฒนาทักษะแนวคิดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ต่อด้วยการแสดง “ศิลป์ กวี คีตา” โดยศิลปินแห่งชาติ นายชรินทร์ นันทนาคร และนายธนิศร์ ศรีกลิ่นดี โดยมี นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร  ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ  และ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับมูลนิธิ จิตร บัวบุศย์ และท่านศิลปินแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสานศิลป์ สร้างคุณค่าวิถีไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแก่ ครู อาจารย์ และเยาวชน มากขึ้น ทั้งจิตรกรรม ภาพพิมพ์ เซรามิค และวรรณศิลป์ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินต้นแบบกับผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ การลงมือฝึกปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและนำความรู้ที่มีผสมผสานกับวิถีแบบไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานและนวัตกรรม ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม สามารถนำไปสรรค์สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคน ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณมูลนิธิ จิตร บัวบุศย์ ท่านศิลปินแห่งชาติ และครูอาจารย์ทุกท่านที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการสืบสานมรดกองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมมือกันทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น และหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้ใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อไปพัฒนางานศิลปะ วงการศิลปะ สังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้ามั่นคงสืบไป” อธิบดี สวธ. กล่าวทิ้งท้าย

โดยก่อนเข้ากิจกรรมการอบรม มีพิธีการมอบรางวัล Thai Art Council USA Awards & Grant’s โดยดร.กมล ทัศนาญชลี ในนามสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา มอบทุนสร้างสรรค์งานศิลป์ จำนวน คนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ศิลปินต้นแบบ ๒ ราย คือ ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๔ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยหออัครศิลปิน และ รศ.สราวุฒิ วงษ์เนตร  ในฐานะครูและศิลปินที่เคยเดินทางไปอเมริกาเพื่อศึกษาดูงาน ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกด้วยสำหรับกิจกรรมที่จัดอบรมประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๔ ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานศิลปะ ๑ สร้างสรรค์จิตรกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฐานศิลปะ ๒ สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ วิทยากรโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๐ และวิทยากรศิลปินต้นแบบด้านศิลปะจากวิทยาลัยเพาะช่าง ฐานศิลปะ ๓ สร้างสรรค์เซรามิค วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติและศิลปินต้นแบบด้านศิลปะจากวิทยาลัยเพาะช่าง  ฐานศิลปะ ๔ สร้างสรรค์การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ วิทยากรโดย นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๓๖ในช่วงท้ายของกิจกรรมการอบรม ผู้ผ่านการอบรมทุกคนจะได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อยืนยันความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๔ ฐานกิจกรรม ด้วยมุ่งหวังจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ศิลปินรุ่นใหม่ ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปwww.kaomaadoo.net

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.