Header Ads

พระนอน​หินทราย​ใหญ่​ที่สุด​ อายุ​กว่า​ 1200 ปี

วัดธรรมจักรเสมาราม

พระพุทธไสยาสน์วัดธรรมจักรเสมาราม บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเสมาลงมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราว 500 เมตร องค์พระพุทธรูปไสยาสน์หันพระเศียรไปทางทิศใต้ และผินพระพักตร์ไปทางเบื้องตะวันออก แสดงปางเสด็จสู่มหาปรินาน  ศิลปะแบบพื้นเมืองอิทธิพลทวารวดี  อายุราวพุทธศตวรรษที่  13 – 14 ก่อด้วยหินทรายหลายขนาดเรียงซ้อนกัน  ขนาดกว้าง  6.50 เมตร ยาว 26.00 เมตรสำหรับองค์พระพุทธไสยาสน์วัดธรรมจักรเสมาราม เป็นศิลปะที่เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใหญ่ที่สุดและเก่าที่สุดในประเทศไทย ที่เมืองเสมาแห่งนี้ องค์พระนอนมีความยาว 13 เมตร สูงประมาณ 2.80 เมตร มีอาคารก่ออิฐห่มคลุมพระนอน สันนิษฐานว่ามาสร้างขึ้นในช่วงหลังพระพุทธไสยาสน์วัดธรรมจักรเสมาราม เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะทวาราวดี เมื่อประมาน 1200 – 1400 ปีมาแล้ว ที่เข้ามาในพื้นที่  ซึ่งกรมศิลปากรได้เข้ามาทำการสืบค้นและศึกษาตั้งแต่ปี 2533 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2537 ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ท่านได้จัดหางบประมานมาสร้างอาคารคลุมแห่งนี้ โดยมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง


นอกจากนี้ เรายังได้พบธรรมจักรในที่แห่งนี้อีกด้วย ปัจจุบันได้จัดวางแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ทางวัดดูแลอยู่ ธรรมจักรศิลา เป็นชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีย์ เป็นศิลปะยุคทวารวดี มีลักษณะคล้ายล้อเกวียน ทำจากศิลาแลงขนาดใหญ่ มีหน้ากว้างทั้ง 2 ด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.41 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดุมล้อ 31 เซนติเมตร ตอนล่างมีสลักคล้ายหน้าพนัสบดี ซึ่งมีลักษณะผสมสัตว์หลายชนิด คือ มีเขาเหมือนโค มีปากเป็นครุฑ มีปีกเหมือนหงษ์ สัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหนะของเทพให้ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ส่วนพนัสบดีเป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธฝ่ายมหายาน ประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมาราม ภายในอาคารซึ่งอยู่ด้านซ้ายของโบสถ์ เปิดให้เข้าชมเวลา 06.00-17.00 ทุกวัน

www.kaomaadoo.net
CHATCHAI​  DAENGKASEM​
0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.