Header Ads

สทท.จัดประชุมร่วม สสว. สร้างต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน ชูความสำเร็จโครงการ SME Restart พร้อมการประชุมวิสามัญ 2566

สทท.จัดประชุมร่วม สสว. สร้างต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน

ชูความสำเร็จโครงการ SME RESTART พร้อมการประชุมวิสามัญ 2566

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดประชุมร่วม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ SME RESTART ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการก้าวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมการจัดประชุมวิสามัญ ประจำปะ 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการทดแทนคณะกรรมการที่ลาออก โดยมี นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว). พร้อมด้วยคณะกรรมการสทท.และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า จากการที่สสว.ได้มีการหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุยกันว่าทางภาคเอกชนอยากได้อะไร สสว.อยากเข้ามาช่วย หลังจากสถานการณ์โควิดแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นมีกำลังมากกว่าสามารถเดินต่อได้ เพราะเขามีทุน มีความรู้ มีนวัตกรรม จึงมีลูกค้ากลับเข้าหาเร็วขึ้น ส่วนคนตัวเล็กหรือรายย่อยนั้น ขาดทั้งทุน ความรู้แทบทุกอย่างที่รายใหญ่มี จึงไปต่อไม่ได้ เมื่อได้คุยกันแล้วทางสสว.จึงอยากให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ได้มีโอกาส เราจึงจับมือร่วมกัน ลงไปให้ความรู้เรื่อง เมกะเทรนด์ (Mega Trend) เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ที่สุดคือเส้นทางที่เชื่อมโยง เช่นท่องเที่ยวเมืองเก่าสุโขทัย นั่งรถต่อไปพิษณุโลก ไปไหว้พระ เที่ยวชุมชนบ้านผาหมี หรือบ้านผารังหมี เป็นต้น นั่นแสดงว่า การท่องเที่ยวในเมืองไทยนั้นมีเยอะแยะมากมายและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนอีกด้วยการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานทั้งการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 20 ชุมชน ให้มีความในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในงานว่า สสว.ได้มอบหมายให้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ดำเนินงานโครงการ SME RESTART ปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีกิจจกรมการดำเนินงานประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม SME ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ใน 5 สาขาอาชีพ เช่น โรงแรมและที่พัก บริการพาหนะขนส่งทางน้ำและบก ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 


ภายใต้ “กิจกรรม Tourism Transform” โดยให้ความรู้ตาม Mega Trend เช่น Wellness & Senior Tourism /BCG & SDG เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุค New Normal/Next Normal และการอบรม Workshop “Business Collaboration” เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 5 สาขา กับผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นจะคัดเลือกกลุ่มธุรกิจและชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 15 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเข้าไปพัฒนาในเชิงธุรกิจและการตลาดโดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 5 สาขาอาชีพกับชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ทั้งนี้ สสว. ได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพทง และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 35 ชุมชน ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในการจัด กิจกรรม Tourism Transform และ Workshop Business Collaboration สทท.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมใน 10 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ชลบุรี (พัทยา) และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 ราย และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 35 ชุมชน จากทั่วประเทศ จากนั้นได้คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 20 ชุมชน เพื่อมาทำการพัฒนายกระดับโดยการทำ Digital Content ของกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน การทำ Business Model รวมถึงการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยวในพื้นที่กับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการทำการตลาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการเชื่อมเครือข่ายธุรกิจแบบ B2B กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิก สทท. เพื่อร่วมมือกันหาตลาดให้กับชุมชนท่องเที่ยว


ในช่วงที่ 2 ของการประชุม ได้มีการจัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) โดยนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ ขึ้นกล่าวบนเวที นำเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน – 1 ปีนี้ มาเล่าสู่กันฟังว่า สิ่งที่เราได้เคยให้สัญญากับสมาชิกไว้ในการขับเคลื่อนเติมทุน เติมทุน เติมนวัตกรรมและเติมลูกค้านั้น เราทำงานอย่างไร เราได้มาชี้แจงให้สมาชิกทราบ และเอาเรื่องราวดี ๆ มาฝากสมาชิก เช่น เราทำเว็บแคตตาล็อกเพื่อเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน

พร้อมกันนี้ยังได้คุยถึงเรื่องราวของความสำเร็จที่ร่วมงานกับสสว.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการให้มีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น (Supply-side) ในพื้นที่ 10 จังหวัด ด้วยคอนเซ็ปต์ (concept) SME RESTART อันต่อเนื่องจากหลังโควิดที่ผ่านมา คนตัวใหญ่ที่มีทุนเขาเดินหน้าได้แล้ว แต่คนตัวน้อยยังไปต่อไม่ได้ เราจึงของบจากสสว.เพื่อนำร่อง 10 จังหวัดทั่วไทยนำมาพัฒนาพวกเขาเหล่านี้ โดยการใช้ Smart Green Well (wellness)หรือ Smart Tourism เข้ามาจัดการตัวเอง ด้วยการใช้ระบบ IT มาจัดการในองค์กรตนเอง เพื่อลดพนักงานจำนวนมากที่มีอยู่ให้ทันกับเทรนด์ในอนาคต เรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว ไม่ทำร้ายธรรมชาติต้องมา ส่วนเรื้อง Wellness ด้วยประชากรผู้สูงอายุมีถึง 20% เราต้องเตรียมพร้อมให้บริการแก่การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ มาตรวจสุขภาพและได้เที่ยวด้วย กินอาหาร นวด นี่จึงเป็นเจตนาที่เราทำ SME RESTART ร่วมกับ สสว. 

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ได้ กล่าวเสริมว่า ในโครงการนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 20 เส้นทางที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 20 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ โดย สทท.ได้นำเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั่วประเทศดำเนินการขาย โดยผ่านระบบเว็บไซด์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว Easy Web Tour ที่ สทท.ได้พัฒนาขึ้นตามนโยบายเติมนวัตกรรมให้การท่องเที่ยวไทย ทำให้เส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 20 เส้นทางภายใต้โครงการสามารถเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่มีโอกาสขายได้จริง โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนหลาย ๆ ชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชียงแสน ชุมชนนางแล จ.เชียงราย เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ การใช้เครื่องมือ Easy Web Tour ทำให้เส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนได้มีโอกาสทางการตลาดที่มีเอเย่นต์ทัวร์มาช่วยขายเส้นทางท่องเที่ยวจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้กว่า 500 ล้านบาท


#SME RESTART

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


CHATCHAI DAENGKASEM

0830760579

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.