Header Ads

FETTA เปิดใจ 7 สมาคมร่วมสร้างงาน เน้น!! ‘TEAM WORK’ ตอบกระแสท่องเที่ยวโลกยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว ไร้รอยต่อ

FETTA เปิดใจ 7 สมาคมร่วมสร้างงาน เน้น!! ‘TEAM WORK’

ตอบกระแสท่องเที่ยวโลกยุคใหม่ รวดเร็ว ฉับไว ไร้รอยต่อ

28 มิถุนายน 2566 ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้อง รัตนโกสินทร์ชั้น 1 ตึกศรีอยุธยา ได้มีการจัดแถลงข่าว ภารกิจ และเป้าหมายของการรวมตัว “FETTA​” สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง โลกหลังโควิดเปลี่ยนไป เน้นการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อความกระชับ เร่งด่วน สร้างความเข้มแข็งขององค์กร พร้อมสื่อสารภายในได้อย่างใกล้ชิด

          นายศิษฏิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมแอตตา  กล่าวว่า “ ในนามของสมาคม ATTA ที่ได้ร่วมกับพันธมิตร 7 สมาคม ตั้ง “สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย” หรือ FETTA โดยมี สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) , สมาคมโรงแรมไทย (THA) , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) , สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) , สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) , สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย (PGAT) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย TTPA (สธทท.)  ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันว่า โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันควรมีการขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การตลาดตอบสนองนักท่องเที่ยวอย่างฉับไว และรวดเร็ว ตรงจุด เพื่อให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับทางกลุ่มสมาคมที่รวมตัวกัน 7 สมาคมเป็น FETTA ทุกท่านล้วนเป็นมืออาชีพ ร่วมกันสร้างงาน ถ้ามีปัญหาก็จะได้เร่งทำแผนเสนอหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวได้รับการบริการจากกลุ่มตัวแทนผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและประทับใจได้เป็นอย่างดี

FETTA กับ ภารกิจและเป้าหมาย

  การท่องเที่ยวโลกยุคใหม่ คือ การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างในชีวิต ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังในเรื่องความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมทั้ง สามมิติควบคู่กันไป ส่วนในเชิงธุรกิจ หรือ การแข่งขันว่าด้วยเรื่อง “ปลาเร็วกินปลาช้า” โลกหลังโควิดเปลี่ยนไป พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจากการเดินทางมีความแตกต่างออกไป ต้องการความเป็นส่วนตัวมากไป ความปลอดภัย และ สุขอนามัย มาควบรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ผู้ประกอบการหลังโควิดประสบปัญหาจากโรคระบาดและต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างมากและเร่งด่วน ความเข้มแข็งขององค์กรภาคสังคมที่จะต้องรวมตัว และ เข้มแข็ง รวมถึงการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค สื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด มีความคล่องตัว มีพื้นฐานการทำงานที่สอดคล้องกัน

  

FETTA จึงเป็นการรวมตัวของ 7 สมาคมหลักที่มีประวัติความเป็นมาและผลงานเชิงประจักษ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของสังคมการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติมาตลอดเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมฯ เป็นการลดขนาดเครือข่ายให้มีความคล่องตัว มีความเร็วในการทำงาน มีประสิทธิภาพจากทักษะที่มีอยู่จริง และ ที่สำคัญมีพื้นฐานรวมถึงทัศนคติที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน ทำโครงสร้างเป็นแนวระนาบ ตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตจเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนตามศักยภาพที่เป็นจริงและวางกับดักอนาคตตลาดนักท่องเที่ยวโลกให้กับท่องเที่ยวไทยนำมาซึ่งความมั่งคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนสืบไป

          จากสมาคม ATTA THA และTTAA สามสมาคมที่มีภารกิจเชื่อมโยงกับองค์กรกับต่างประเทศและทำตลาดนักท่องเที่ยวระหว่างกัน โดย ATTA THA ดูแลขาเข้า TTAAดูแลขาออก ซึ่งต้องบูรณาการและทำการส่งเสริมภารกิจให้สอดคล้องกัน ส่วนสมาคมมัคคุเทศก์คือองค์กรที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อสร้างความประทับใจในการเดินทางมาประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาหัวหน้าทัวร์ที่พาคนไทยไปต่างประเทศให้มีความสะดวกปลอดภัย และ ได้รับการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ที่ถูกต้อง

          สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน) และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว(สธทท)ทั้ง 2 สมาคมมีสมาชิกร่วมกันกว่า 1000 องค์กร ต่างทำหน้าที่ดูแลตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงโรคระบาดโควิด ทั้ง สองสมาคมเป็นส่วนหนึ่งที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยเพื่อการพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถประคองตัว และทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในระบบได้เดินผ่านวิกฤตมาได้ในระดับหนึ่ง เพราะการปิดประเทศทำให้เราต้องพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป้าหมาย ไทยเที่ยวไทย 200 ล้านคนครั้งของ ททท มีรายได้ หนึ่งล้านล้านบาทคือภารกิจที่ทั้งสองสมาคมที่ต้องช่วยสนับสนุน

          ซึ่งการท่องเที่ยวในภาพรวมต้องพึ่งพาระบบขนส่งโดยเฉพาะรถบัสเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขนส่งนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย(สปข) เป็นหนึ่งในองค์กรภาคขนส่งที่มีสมาชิกอยู่ในภาคการท่องเที่ยวมายาวนาน และมีรถให้บริการในเวลานี้เกือบ หนึ่งหมื่นหกพันคัน

          7 สมาคมที่มารวมกันในที่นี้ เรามีศักยภาพที่แตกต่างกันแต่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถหยิบสถิติมาเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้

          จากสมาชิก ATTA ที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าในปี 2019 ประมาณ 10 ล้านคนสร้างรายได้ห้าแสนล้านบาท ประมาณ 40% ของรายได้ภาพรวมของประเทศ มีสมาชิก 1800 กว่าองค์กรในปัจจุบัน

เป็นหน่วยรบแนวหน้าในการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาประเทศไทยตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา 

 สมาคม โรงแรมไทยมี 993 แห่ง 160000 ห้องจ้างงาน ประมาณ 50000ตำแหน่ง สัดส่วน 26% ของโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้อง เฉลี่ยเข้าพัก 65%

ราคาเฉลี่ย 2000บาทต่อห้อง  มีรายได้ ประมาณ  80000 ล้านบาทต่อปี (เฉพาะสมาชิก THA)

ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนกับ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ทั้งอุปโภค บริโภคที่สำคัญ

          TTAA มีสมาชิก 900 กว่าองค์กร ปี 2019 มีนักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศ 12 ล้านคน มูลค่า สามแสนกว่าล้านบาท เป็นองค์กรที่จัดงานแฟร์ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง คือ TITF ซึ่งเป็นงานเดียวที่มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติมาร่วมงานมากกว่า 30 ประเทศ และมีคนเข้าชมงานมากกว่า 3 แสนคน และตลอดเวลาจะมีหน่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทสมาขอทำความร่วมมือกับ TTAA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 40  รวมถึงการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศสม่ำเสมอ ซึ่งตลาดคนไทยไปต่างประเทศที่มีมากถึง 12 ล้านคนนี้ ถือเป็นตลาดสำคัญของทุกประเทศที่ต้องการเพราะคนไทยเป็นตลาดคุณภาพ สามารถทำให้รัฐบาลนำมาเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ  

          ดังนั้น การรวมตัวขับเคลื่อนภายใต้ร่มที่เล็กลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นจากสมาชิกทั้งเจ็ด ที่เน้นความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ ความตั้งใจการทำงานเพื่อส่วนรวมและแก้ไขปัญหาสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ “เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และ คล่องตัว มีความเป็นเอกภาพ”

FETTA กับ ภารกิจ และ เป้าหมาย

การวมตัว

•    เพื่อความคล่องตัว และ มีประสิทธิภาพกับสมาคมที่มีความใกล้ชิด สื่อสารกันได้ตลอดเวลา มีระบบ แบบแผน มีความน่าเชื่อถือ และ มีผลงานในการทำงานร่วมกันมายาวนาน สามารถตอบโจทย์ การแก้ปัญหาของภาคการท่องเที่ยว และ สมาชิกขององค์กรได้ดี 

•    การวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครือข่ายให้มีความสอดคล้อง และ บูรณาการจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาสนับสนุนภารกิจบนเป้าหมายเดียวกัน ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

•    ยกระดับคุณภาพการทำงานขององค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ และ สามารถเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการท่องเที่ยว

•    นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวกับ FETTA อย่างเป็นระบบ และ กระตุ้นให้เกิดนโยบายสนับสนุนการทำงานภาคสังคมของหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในมิติของการแก้ปัญหา และ การพัฒนาการรองรับอนาคต 

เป้าหมาย

•    ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนภาคการท่องเที่ยว และ วางแผนรองรับอนาคตความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก และ การท่องเที่ยวไทย อย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนได้อย่างเป็นรูปแบบมีความยั่งยืน มีความยืดหยุ่น และ เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน นำมาสู่เป้าหมายของความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์

•    ภาคการท่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ 

•    การท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

•    ผู้ประกอบการ และ แรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และ ยั่งยืนตลอดไป

•    FETTA เป็นหนึ่งกลไกเสาหลักของการท่องเที่ยวไทยที่ดูแลตลาด Inbound Outbound Domestic & Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ และ เป็นที่ยอมรับทางสังคมตลอดไป 

ภารกิจเบื้องต้นนั้น

•    นำเสนอมาตรการในการฟื้นฟูตลาดระยะเร่งด่วนในช่วง กรกฎาคม ถึง กันยายน ที่เป็นโลว์ซีซั่น โดย แอตต้า แก้ไขเรื่องวีซ่า นักท่องเที่ยวจีน และ เพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในระยะเร่งด่วน, สมาคมโรงแรมไทย มาตรการแก้ไขแรงงานขาดแคลน และ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลาง และ เล็ก .สมาคมท่องเที่ยวในประเทศมาตรการต่อยอดโครงเราเที่ยวด้วยกัน

•    สปข ผลักดันจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการฟื้นฟูสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย

•    เร่งผลักดันหน่วยงานจัดสรรงบประมาณกระตุ้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว

•    แก้ไข ระเบียบสำนักงบประมาณเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าประมูลงาน

•    ตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนมาตรฐานการท่องเที่ยวภาพใหญ่

•    มาตรการระยะกลาง และ ระยะยาว จัดตั้งกองทุนเพื่อการท่องเที่ยวแบบถาวร, มาตรการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร,มาตรการยกเว้นวีซ่ายุโรป และ อเมริกาสำหรับพาสปอร์ตไทย , มาตรการยกเว้นภาษีโรงแรมสำหรับการปรับปรุงอาคารโรงแรมที่ถูกต้อง

 จากข้อมูลที่สื่อสารมาทั้งโดยสรุปนั้น คือ เป้าหมายของการทำงานเชิงบูรณาการของเครือข่ายสมาคมที่ทำงานเกี่ยวเนื่อง และ ใกล้ชิด มีความสอดคล้องและสอดประสานสนับสนุนเป้าหมายแนวทางการทำงานที่ลงตัวร่วมกันจึงเป็นฉันทามติในการก่อตั้งองค์กรในครั้งนี้ 

สุดท้ายการคาดหวังที่จะเป็นการเลือกแนวทางของ FETTA คือ การเป็น Games Changer Team ที่จะรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวไทย

#​สมาพันธ์​สมาคม​ท่องเที่ยว​ไทย

#​FETTA

#​FETTA​ เปิดใจ​ 7​ สมาคม

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.