Header Ads

งานประชุมดีๆ ฝากแชร์ให้ ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง กัลยาณมิตรด้วยนะครับ

งานประชุมดีๆ ฝากแชร์ให้ ครอบครัว เพื่อน พี่น้อง กัลยาณมิตรด้วยนะครับ           ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปและท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้”

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์

 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

การประชุมวิชาการเรื่อง “โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้”

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.                       พิธีเปิดการประชุม

                    กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์

กล่าวเปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล
นายกราชบัณฑิตยสภา

กล่าวเปิดการประชุมโดย ศาสตราภิชานนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง โรคสมองเสื่อมในสังคมไทย อะไรที่คนทั่วไปควรรู้

                      โดย  ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  ภาคีสมาชิก

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.           การบรรยาย เรื่อง โรคพาร์กินสันกับสถานการณ์ในประเทศไทย : อะไรที่น่าเป็นห่วง

                      โดย  ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  ภาคีสมาชิก

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่างสุขภาพ ไทย-เมดิเตอร์เรเนียน

  (แสดงนิทรรศการบูธการป้องกันและชะลอโรคด้วยอาหารสุขภาพ การเคลื่อนไหว การนอนหลับที่ดี และต้นแบบการคัดกรองโรคพาร์กินสัน

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.           การอภิปราย เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของโรคพาร์กินสัน และวิธีป้องกันที่ทำได้จริง

                           ผู้อภิปราย ผศ. พญ.พัทธมน  ปัญญาแก้ว ประสาทแพทย์

                          ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

                          ดร. พญ.จิรดา  ศรีเงิน ประสาทแพทย์

                          ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน

                     การสาธิตการประกอบอาหารสุขภาพไทย-เมดิเตอร์เรเนียน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง โรคพาร์กินสันป้องกันได้จริงหรือไม่ แนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีสุขภาพกับความเป็นไปได้ในประเทศไทย

                  ผู้ดำเนินการอภิปราย    ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ภาคีสมาชิก

                         ผู้อภิปราย     ศ. กิตติคุณ ดร.นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร ราชบัณฑิต

                              ศ. ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาคีสมาชิก

                              ผศ.(พิเศษ) ดร. พญ.อรอนงค์  โพธิ์แก้ววรางกูล ประสาทแพทย์

                              ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. รับประทานอาหารว่างสุขภาพ ไทย-เมดิเตอร์เรเนียน

๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น.                      การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันให้ได้เร็วและแม่นยำ ทำอย่างไร
                      ทำทำไม ทำเพื่ออะไร และสังคมได้อะไร
?

            ผู้ดำเนินการอภิปราย    ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ภาคีสมาชิก

                         ผู้อภิปราย     ศ. ดร.นพ.นรัตถพล  เจริญพันธ์ ภาคีสมาชิก

                                                        รศ. ดร.พีรพล  เวทีกูล ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์

                                                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                              ดร.เดโช  สุรางค์ศรีรัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                                                        แห่งชาติ (สวทช)

๑๕.๑๕ -๑๖.๑๕ น.     ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคพาร์กินสัน : ถาม-ตอบ และอภิปรายสรุปการประชุม

                        ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ภาคีสมาชิก และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

                       ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.    กล่าวปิดประชุม

                      โดย ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : - รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม หรือพักรับประทานอาหารว่าง

               - โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กรุณากดลงทะเบียนผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://lin.ee/xWrBZCH

#​โรคพาร์กินสันกับสถานการณ์ในประเทศไทย อะไรที่น่าเป็นห่วง

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.