Header Ads

วธ.ร่วมมือเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ดันศิลปินพื้นบ้านไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

วธ.ร่วมมือเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ดันศิลปินพื้นบ้านไทย มีเวทีเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทำงานเชิงรุก ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการจ้างงาน รายได้เพิ่มขึ้น อาชีพมั่นคง

          เมื่อเร็วๆนี้ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและเครือข่าย เข้าพบนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมรับฟังนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา และคณะผู้แทนสมาคมพื้นบ้าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

          ปลัด วธ. กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือข่ายสมาคมศิลปินพื้นบ้าน 9 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ สมาคมหมอลำอีสาน สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ และสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเครือข่ายศิลปินฯได้แสดงความขอบคุณในการสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านให้มีเวทีแสดงถึงศักยภาพในหลากหลายพื้นที่ โดยการมาพบในครั้งนี้ทางเครือข่ายศิลปินฯได้ร่วมหารือพร้อมรับฟังนโยบายของวธ. แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในอนาคต มุ่งการทำงานในเชิงรุก และให้มีการเก็บข้อมูลตัวเลขเมื่อลงพื้นที่จัดการแสดงในพื้นที่นั้นๆ อาทิ ยอดผู้เข้าร่วมชม ตลอดจนรายได้จากการจัดงาน เพื่อให้ทางวธ.นำมาแผนและขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านให้ก้าวหน้ามากขึ้น ให้มีการผนึกกำลังที่เข้มแข็งระหว่างศิลปินและชุมชน


          นางยุพา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาวธ. ได้มีโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับพื้นบ้าน ชุมชน จังหวัด จนถึงระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศิลปินพื้นบ้านได้เป็นที่รู้จัก มีการบอกต่อ และเกิดการจ้างงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้วธ.พร้อมจะสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้มีเวทีเผยแพร่ความสามารถและศักยภาพของศิลปินพื้นบ้านไทย เกิดการจ้างงาน รายได้ และมีความมั่นคงต่อไป 

#​กระทรวง​วัฒนธรรม​

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.