Header Ads

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมประชุมกรรมการที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมประชุมกรรมการที่ปรึกษา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา กองบัญชาตำรวจตำรวจท่องเที่ยว

          โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด​ ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน​ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว


          การปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย นับเป็นการทำหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมาก เป็นการทำงานที่น่าชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คนทำงานอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ แล้วเร็วๆนี้ ท่านจะได้รู้จักเขามากขึ้น


#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​

#กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.