Header Ads

นายชำนาญ​ ศรีสวัสดิ์​ ประธาน​สทท.พร้อมคณะกรรมการ​สภาฯ​ ผนึกกำลัง​ 3​ องค์กร​ จัด​ "โครงการ​เชื่อม​โยงเครือข่าย​ธุรกิจ​และ​การ​นำเทคโนโลยี​ดิจิทัล​มาประยุกต์ใช้​ใน​ชุมชน​ท่องเที่ยว​(ภาค​กลาง)​

          สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผนึกกำลัง 3 องค์กร จัดโครงการ “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว (ภาคกลาง)” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้สามารถเป็นชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้จริง และมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย Depa ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

          โดยการสร้างช่องทางการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เข้าใจบริบทของการท่องเที่ยว ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ และจะเป็นการขับเคลื่อนทั้งประเทศ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการดำเนินการโดย ธกส. พร้อมการสนับสนุนจาก Depa ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นที่ชื่นชมและขอบคุณที่ทางสภา ธกส. และดีป้า จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าและชุมชน อันจะมีผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง สนับสนุนการให้ความรู้และเงินทุนเพื่อประสิทธิภาพภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยเน้นความยั่งยืนของชุมชน


          ธนาคารมีแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่เฉพาะ (EEC) เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยว ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว สานักพัฒนาลูกค้าสถาบันและองค์กรชุมชน (สพส.) จึงได้จัดทาโครงการ

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว​

#​kaomaadoo.net​

CHATCHAI​  ​DAENGKASEM​

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.