Header Ads

ZPOT คว้า 4 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14

ZPOT คว้า 4 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 14

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards  ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นรางวัลที่การันตีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) ด้วยสาขารางวัลใหม่ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เผยว่า สวนสัตว์ในสังกัดได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 4 รางวัล ดังนี้

สวนสัตว์นครราชสีมา ได้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Lerning and Doing รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award

สวนสัตว์ขอนแก่น ได้รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Gold Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Lerning and Doing และรางวัล Hall of Fame

สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Lerning and Doing ระดับดีเด่น Thailand Tourism Silver Award

ในการนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ทั้ง นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น และ นายฐิติพร ทองดีพันธ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)  

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความยินดีกับสวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นการยกระดับ และรักษามาตรฐานการให้บริการสวนสัตว์ ทำให้สวนสัตว์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพรกล่าว…. 

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model โดยปีนี้ ททท. ได้เพิ่มประเภทรางวัลการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon & Sustainability) เพื่อตอกย้ำจุดยืนต่อความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะช่วยสร้างจุดเด่น เพิ่มมูลค่า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และคุณค่าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

#​ZPOT คว้า 4 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

#​องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.