Header Ads

หลวงพ่อแดง สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยชายแดนและชาวกัมพูชาอพยพ

หลวงพ่อแดง สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยชายแดนและชาวกัมพูชาอพยพ

          ปี พ.ศ. 2522 เกิดเหตุการณ์สู้รบกันขึ้นในประเทศกัมพูชา ทำให้มีชาวเขมรนับแสนคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรี และคนชรา ที่มีสภาพอดอยาก หิวโหย ร่างกายทรุดโทรม ต่างหนีตายจากการสู้รบเข้ามายังชายแดนประเทศไทย โดยเฉพาะทางด่านพรมแดน บ้านเขาล้าน อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์โปรดให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยขึ้นที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด โดยรับชาวเขมรที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้มาอาศัยพักพิง เพื่อช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดได้ 


          อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริด้วยว่า “ชาวเขมรที่อยู่ที่ศูนย์ฯ เหล่านี้ น่าจะมีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งพิงทางใจ” ซึ่งพระวิสุทธิญาณเถระ (หลวงปูสมชาย ฐิตวิริโย) ได้สนองพระราชดำริ จัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นและอัญเชิญประดิษฐาน ณ ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ตามพระราชประสงค์ ซึ่งประชาชนทั่วไปได้ขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อแดง"


          “หลวงพ่อแดง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบสุโขทัย องค์พระพุทธรูปเป็นทองเหลืองรมสีแดง ครั้นเมื่อผู้อพยพชาวกัมพูชาแยกย้ายไปหมดสิ้นแล้ว หลวงพ่อแดงจึงได้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อผู้อพยพในยามที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเมือง ซึ่งนอกจากจะพระราชทานปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว ยังพระราชทานน้ำพระทัยต่อจิตใจให้กับผู้ประสุขทุกข์ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมที่เข้มแข็ง ณ ที่แห่งนี้อีกด้วย

          ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา พระวิสุทธิญาณเถระและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้นใหม่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพระวิสุทธิญาณเถระได้ประกอบพิธีเบิกพระเนตร โดยได้อัญเชิญหลวงพ่อแดงขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่ และได้น้อมเกล้าถวายศาลานี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายสักการะหลวงพ่อแดง เมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538

ทั้งนี้ยังมีประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ต่างเดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อแดง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอยู่เนืองนิตย์ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดง สามารถเดินทางมาได้ที่ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งนอกจากนี้แล้วภายในศูนย์ฯ ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่น อาทิ “ศาลาราชการุณย์” พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย “สวนไม้มงคลพระราชทานและสวนสมุนไพร” ซึ่งอยู่โดยรอบบริเวณศาลาราชการุณย์ มีการปลูกไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ล้อมรอบรูปแผนที่ประเทศไทย ในพื้นที่ราว 16 ไร่ และปลูกพืชสมุนไพรอีกประมาณ 3 ไร่ สวนนี้มีประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ และทางการแพทย์ แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ “หาดราชการุณย์” หาดทรายทอดยาวที่มีน้ำทะเลใสสะอาดพร้อมบรรยากาศอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อมาพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งหากโชคดีก็อาจพบแมงกะพรุนถ้วยหลากสีลอยอยู่บริเวณชายฝั่ง หรือหากจะนั่งเรือไปชมฝูงแมงกะพรุนหลากสีกลางทะเลก็ได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร (039) 510 821, 086 413 2482, 087 600 0686 Email : khaolan@redcross.or.th

#​หลวงพ่อแดง

#​สภา​กาชาด​ไทย

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ ​DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.