Header Ads

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2567

กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2567

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณสมฤดี  จิตรจง รองผู้ว่าการตลาดในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย  รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการ และสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3 คุณยรรยง  อามีน  อิหม่ามประจำมัสยิดยามีนอุลค็อยรียะห์  ร่วมแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2567 ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

 

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ โดยนำคณะเยาวชน และคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) จากอำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มาทัศนศึกษาสถานที่ สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงาน ของกองทัพเรือ ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม ของทุกปี โดยนำคณะเยาวชนตามโครงการฯ ทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน และนำคณะผู้นาศาสนาตามโครงการฯ ทัศนศึกษา นอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 30 คน
โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 19 ปี จำนวน 93 รุ่น มีเยาวชนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,878 คน โดยน้อมนำวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สามารถ นำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม กองทัพเรือยังคงมุ่งมั่น ที่จะดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป

#กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

#รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

#กองทัพเรือ

#kaomaadoo.net

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.