Header Ads

ประธาน​สทท.ลงนาม​ MOU​ ร่วมรร.การท่องเที่ยว​และ​บริการ​ ม.สวนดุสิต​ มุ่ง​พัฒนา​มาตรฐาน​อุตสาหกรรม​การ​ท่องเที่ยว​ไทย​

นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ ร่วมลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​กับ​โรงเรียน​การท่องเที่ยว​และ​การ​บริการ​ ม.สวน​ดุสิต

            นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ จัด​พิธี​ลงนาม​บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ  อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพยานการลงนาม โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งระดับบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคสังคม และองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือและผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์สินค้าและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ


          และจากความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้ และงานวิจัยร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปรับทราบ และประเด็นสุดท้าย และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.