Header Ads

วธ. เปิดมิติใหม่ MOU ททท.-หอการค้า พัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ยุคดิจิทัล สร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

วธ. เปิดมิติใหม่ MOU ททท.-หอการค้า พัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ยุคดิจิทัล สร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อน Happy Model สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

           วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธาน  แสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยมีดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า       แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนี้ มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้อง Gallery 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

          รมว.วธ. กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” ใช้ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ      และคุณค่าทางสังคม วธ. จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้า     แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “ทำน้อย ได้มาก” เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มอัตลักษณ์และมูลค่าของสินค้า      และบริการ ในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและนานาชาติมากขึ้น

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 หน่วยงานที่ได้ร่วมทำ MOU ดังกล่าว มุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนด้วย Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) โดยใช้ TAGTHAi เป็น Digital Platform ที่เป็น One Stop Service สำหรับรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการ นำ Content จาก TAGTHAi ไปต่อยอดและสร้างประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลักดันให้มีการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy การส่งผ่านวัฒนธรรมการกิน อาทิ Farming System, Story of Food, Creative Industries, Sustainable Tourism นำศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของไทยสอดแทรกในสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ละคร เกม แคแร็คเตอร์โฆษณา ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน การท่องเที่ยวไทย ปรับปรุงและพัฒนาการยกระดับเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจะร่วมกันดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศต่อไป


          “ถือเป็นโครงการนำร่องที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมิติ และยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆนำไปต่อยอดและใช้ได้ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมรับรองนักท่องเที่ยวและนักช้อปจากทั่วทุกมุมโลก สร้างรายได้แก่ชุมชน ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก ที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้าน อย่างแท้จริง” รมว.วธ. กล่าวไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.