Header Ads

20 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อบ่งบอกถึง “อัตลักษณ์” ชัดเจนยิ่งขึ้น

20 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อบ่งบอกถึง “อัตลักษณ์” ชัดเจนยิ่งขึ้น

          3 ตุลาคม 2565 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดพิธีทำบุญ ครอบรอบ 20 ปี พร้อมเปิดตราสัญลักษณ์ใหม่ มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัด​กระทรวง​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ ผู้บริหาร​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ระดับสูง​ระดับกระทรวง​ ของกระทรวง​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานในพิธี


          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดได้แก่  สำนักงานรัฐมนตรี , สำนักงาน , ปลัดกระทรวง , กรมการท่องเที่ยว , กรมพลศึกษา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ , กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , การกีฬาแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)          2 ทศวรรษที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผู้บริหารระดับรัฐมนตรีมาแล้ว 9 ท่าน โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน และมีปลัดกระทรวง มาแล้ว 9 ท่านเช่นกัน 

              ก​ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กระทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่สร้างผลงานให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม สามารถสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาให้ประชาชนคนไทยรักสุขภาพ สนใจกีฬา สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ
          ในโอกาสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สอง ในวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อบ่งบอกถึง “อัตลักษณ์” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ หมายถึง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หมายถึง สัญลักษณ์ด้านการกีฬา ซึ่งหมายความว่านับจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามบทบาทภารกิจอย่างมั่นคง ตามความหมายของสีฟ้าและสีน้ำเงินของผืนฟ้าและพื้นน้ำ ตลอดถึงมีความเจริญรุ่งเรืองตามรูปแบบของช่อลายกระหนก บนตราสัญลักษณ์ใหม่นี้สืบต่อไป#kaomaadoo.net

CHATCHAI DAENGKASEM

083-076-0579

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.