Header Ads

‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A”

‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A” 

ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “SET ESG Rating” ประจำปี 2566 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท                     เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับผลประเมิน ‘SET ESG Rating’ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในครั้งนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ภายใต้แนวคิด ‘คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม’ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า ‘Healthier Family, Happier World’

เอส แอนด์ พี ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 7 ข้อ สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีตั้งแต่ต้นน้ำ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเข้ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งอย่างครบวงจรผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้าไปยังหน้าร้าน ด้วยรถไฟฟ้า S&P EV Truck ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับหน้าร้านเอส แอนด์ พี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมต้นทุนและลดการเกิดของเสีย สุดท้ายส่งมอบถึงมือผู้บริโภคด้วยอาหารเบเกอรี่คุณภาพดี ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอาหารส่วนเกินจากการผลิต เอส แอนด์ พี มีการบริหารจัดการเพื่อลดของเสีย โดยส่งมอบผ่านโครงการ S&P Food Rescue รวมถึงโครงการแยกขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงาน 

นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เอส แอนด์ พี ยังได้ประกาศเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) อันเป็นเป้าหมายสูงสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สภาพแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน”

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปรับตัวให้ทันต่อความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนผ่านท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

#​เอส แอนด์ พี


CHATCHAI​  DAENGKASEM​

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.