Header Ads

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล

 บริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่ครบถ้วน ลดความหิวโหย และการส่งมอบอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังให้แก่คนในสังคมไทยต่อไป”

          การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี

ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. 2566 ซึ่งจะเริ่มต้นแข่งขันระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติ โดยระดับชาติจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ในวันที่ 7 กันยายน 2566 สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ทาง www.vec.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.